Liên đoàn lao động huyện

TT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

1

Ngọc Văn Pán

Chủ tịch Liên đoàn Lao động

0263885016

 

2

Lương Văn Nghiêm

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động

 

  

Số người truy cập