Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ma Thế Tuyết tại phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2018 ( Nhờ VP các xã thị trấn chuyển giúp TT HĐND và đại biểu HĐND huyện)

Tệp đình kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon 79 TB_1.PDF1.75 MB

  

Số người truy cập