Bảo Lâm: 6 tháng đầu năm thu thuế đạt thấp

         06 tháng đầu năm 2019, công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện Bảo Lâm đạt thấp so với chỉ tiêu giao. Trong 10 khoản thu chính thì chỉ có 05 khoản thu đạt từ 50% dự toán giao trở lên, 05khoản thu còn lại chỉ đạt từ 20 – 38%.

        Cụ thể, tổng thu nội địa mới đạt 07 tỷ 789 triệu đồng, đạt 34% dự toán Bộ tài chính giao, đạt 28% dự toán UBND tỉnh và huyện giao, bằng 88% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương được 87 triệu đồng, bằng 17% dự toán Bộ tài chính giao, 9% dự toán UBND tỉnh và huyện giao; Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương được 20 triệu, bằng 67% dự toán; Thu công thương nghiệp – ngoài quốc doanh được 04 tỷ 034 triệu đồng, bằng 24% dự toán; Thu tiền sử dụng đất được 605 triệu, đạt 151% kế hoạch giao; Thu tiền cho thuê đất được 34 triệu, đạt 95% kế hoạch; Thu lệ phí trước bạ được 01 tỷ 316 triệu đồng, đạt 68% kế hoạch giao; Thuế thu nhập cá nhân được 563 triệu, đạt 50% kế hoạch; Thu phí, lệ phí được 251 triệu, đạt 12% kế hoạch giao…Nguyên nhân công tác thu ngân sách đạt thấp là do nguồn thu trên địa bàn huyện không ổn định, chủ yếu nguồn thu nhỏ lẻ, thu từ xây dựng cơ bản là chính nhưng năm 2019 chưa có nguồn đầu tư, nguồn thu từ các doanh nghiệp khai thác khoáng sản (vàng) mới  được cấp phép chưa đi vào hoạt động nên chưa có nguồn thu...

         06 tháng cuối năm, chi cục thuế huyện tập trung rà soát lại toàn bộ nguồn thu, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường kiểm tra, chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế để nộp vào ngân sách nhà nước. Phấn đấu hết năm, công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện sẽ đạt và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra./.

Hạnh Mai – Bảo Chung: Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Bảo Lâm

  

Số người truy cập