Ủy ban mặt trận

TT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

1

Hoàng Văn Páo

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện

0263885176

 

2

Dương Thị Phiến

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện

 

3

Trương Đức Thành

Uỷ viên TT .Uỷ ban MTTQ huyện

 

  

Số người truy cập