Văn phòng HĐND&UBND huyện

I. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN

 

TT

 

Họ tên

 

Chức vụ

 

Điện thoại liên hệ

 

Địa chỉ mail

 

1

Lãnh Văn Thực

Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện

 

0263.885.113

0911 026 119

thuclv.blm@caobang.gov.vn

 

2

 

Đàm Thị Hơn

Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện

 

0263.885.112

0915 825 838

hondt.blm@caobang.gov.vn

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

1.Trình UBND huyện chương trình làm việc, kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm của Ủy ban nhân dân huyện. Đôn đốc kiểm tra các cơ quan chuyên môn cấp huyện, Ủy ban nhân dân  các xã, thị trấn thực hiện chương trình, kế hoach công tác của Ủy ban nhân dân  và Chủ tịch Ủy ban nhân dân  huyện theo quy định của pháp luật; theo dõi, đụn đốc kiểm tra sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân , Chủ tịch Ủy ban nhân dân  huyện theo quy định của pháp luật. Tổng hợp tình hình hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương. Thực hiện công tác tổng hợp thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất được giao theo quy định của pháp luật. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức các phiên họp, buổi làm việc của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

3. Trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định, phê duyệt, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

4. Chủ trì soạn thảo các Đề án, dự thảo văn bản theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; soạn thảo, chuẩn bị các đề án, văn bản được phân công phụ trách.

5. Có ý kiến thẩm tra độc lập đối với các đề án, dự thảo văn bản của các cơ quan chuyên môn cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trước khi trình Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét quyết định.

6.  Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Huyện uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân cấp huyện, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cơ quan, tổ chức của tỉnh, của Trung ương đóng trên địa bàn huyện.

7. Tổ chức công bố, truyền đạt các quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân huyện; các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước cấp trên có liên quan. Tham mưu phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó tại các cơ quan chuyên môn cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

8. quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân , Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đúng trình tự, thể thức quy định; đảm bảo các hoạt động thông tin bảo mật hành chính, tin học hoá hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện.

9. Trình Ủy ban nhân dân huyện chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước thuộc phạm vi của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

10. Phối hợp cùng phòng nội vụ hướng dẫn Ủy ban nhận dân xã, thị trấn về nghiệp vụ hành, văn thư, tin học hoá quản lý hành chính theo quy định của pháp luật và phân công của chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

11. Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt dộng của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân đảm bảo điều kiện hoạt động.

12. Giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật và phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

13. Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

14. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức và tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân huyện.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Hội đồng nhân dân , Chủ tịch, các phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao.

  

Số người truy cập